Od maja 2026 r. możliwość zdawania na maturze języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ: NA MATURZE JĘZYK UKRAIŃSKI W GRUPIE JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH

Możliwość zdawania na maturze, począwszy od roku szkolnego 2025/2026, egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego – zakładają skierowane do konsultacji publicznych projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra edukacji i nauki.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego i projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Obecnie w grupie języków obcych nowożytnych, jakie można zdawać na maturze, są: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i język włoski. Zgodnie z projektem grupa ta ma zostać rozszerzona od roku szkolnego 2025/2026 o język ukraiński.

„Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym” – czytamy w uzasadnieniu do projektów nowelizacji.

Wyjaśniono w nim także, że „zakres dostępnych języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, ukształtował się w trakcie dotychczasowej praktyki egzaminacyjnej, na podstawie powszechności wyborów dokonywanych przez absolwentów”.

Obecnie egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej jest przeprowadzany jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Do tego egzaminu na poziomie podstawowym są obowiązani przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (np. mniejszość ukraińska), w których zajęcia były prowadzone w tym języku.

Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, i absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w których język mniejszości narodowej jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub w języku danej mniejszości narodowej, z wyjątkiem przedmiotu język polski i treści dotyczących historii Polski i geografii Polski, które można zdawać tylko w języku polskim.

Jednocześnie absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka tej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Absolwent ten może wybrać ten język na egzaminie z przedmiotów dodatkowych (egzamin pisemny zdawany na poziomie rozszerzonym).

Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom (zarówno absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim), z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

W uzasadnieniu do projektów nowelizacji wyjaśniono, dlaczego pierwszy egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego może zostać przeprowadzony dopiero w roku szkolnym 2025/2026.

Przypomniano, że Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu (zawiera on m.in. przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie) nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy. Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych.

Projektowane nowelizacje rozporządzeń mają wejść w życie 1 września 2023 r., aby Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła się wywiązać z tych obowiązków.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) i do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych (białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej) muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego (obligatoryjnego na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać także na rozszerzonym) i do ustnego.

 

Skip to content