Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej 2024

 • Organizator konkursu – nauczyciel biologii: Danuta Lisowska
 • Termin: 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), lekcja pierwsza – godzina 8:00.
  Termin konkursu zaplanowany w Dzień Ziemi – ma zwrócić uwagę uczniów na problemy zachodzące w środowisku naturalnym.

I. Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych,
 • zaspokajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy biologicznej,
 • kształtowanie wrażliwości ekologicznej oraz przekonania, że przyroda jest wartością wspólną a jej stan zależy od każdego z nas,
 • zachęcanie do aktywnego współuczestniczenia w ochronie środowiska,
 • poznanie form ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery, ochrona gatunkowa),
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce,
 • zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością i zagrożeniami,
 • rozwijanie pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy,
 • zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 • zrozumienie współzależności człowieka i środowiska przyrodniczego,
 • wzbogacenie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

II .      Zakres i tematyka:

Treści ekologiczne dotyczące:

 • jakie tereny określa się: „Zielonymi płucami Polski”, „Zielonymi płucami Ziemi”?
 • czym są pomniki przyrody?
 • ilość parków narodowych w Polsce,
 • które odpady są najczęściej segregowane ( papier, szkło, plastik)?
 • symbole parków narodowych występujących w Polsce,
 • daty świąt ekologicznych,
 • odsetek oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych w Polsce w okresie od 2010 r. do 2023 r.
 • przykłady biocenoz sztucznych i naturalnych,
 • przykłady związków niszczących warstwę ozonową;
 • przykłady roślin bobowatych wykorzystywanych w karmieniu zwierząt,
 • rozpoznawanie pszczoły, trzmiela, szerszenia i osy,
 • cechy populacji biologicznej: rozmieszczenie (przykłady rozmieszczenia skupiskowego, losowego, równomiernego),
 • znajomość znaków ekologicznych (symbole ekologiczne),
 • zależności pokarmowe w różnych środowiskach,
 • antagonistyczne formy współżycia organizmów (pasożytnictwo, drapieżnictwo, konkurencja) i nieantagonistyczne formy współżycia organizmów (mutualizm obligatoryjny, mutualizm fakultatywny, komensalizm),
 • rozróżnianie dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji liczebności w układzie: drapieżnik – ofiara,
 • znajomość pojęć oraz odpowiednich przykładów: mimetyzm, mimikra, autotomia,
 • forma współżycia pomiędzy roślinami epifitycznymi a drzewami,
 • znajomość pojęć: biocenoza, biotop i ekosystem,
 • źródła zanieczyszczeń powietrza ( przyczyny kwaśnego deszczu),
 • umiejętność zakwalifikowania podanych gatunków do: producentów, fitoplanktonu lub destruentów,
 • przyczyny i skutki eutrofizacji jezior,
 • przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu,
 • czas biodegradacji odpadów: folia, papier aluminium,,
 • znajomość pojęć: restytucja, reintrodukcja, rekultywacja,
 • umiejętność wskazania przykładów zasobów przyrody: niewyczerpywalnych, wyczerpywalnych nieodnawialnych, wyczerpywalnych odnawialnych.

III.      Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z jednego etapu, składa się z 30 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, trwa 30 minut.
Konkurs rozpoczyna się o godzinie 8:00 w dniu 22 kwietnia 2024 r.
Udział mogą wziąć wszyscy uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu.
Termin zgłoszenia uczniów do konkursu upływa dnia 18.04.2024 r.
Uczeń, który wykaże chęć udziału w konkursie, zgłasza ten fakt nauczycielowi biologii ( dopuszczalna możliwość zgłoszenia za pomocą wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny).

IV. Wyniki i nagrody:

Uczestnicy będą odpowiadać na pytania i przenosić odpowiedzi do Karty odpowiedzi..
Do zadań będą wskazane trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą one kolejno 1,2 i 3 miejsce w zależności od liczby uzyskanych punktów.
 Zdobyte punkty będą stanowiły podstawę wystawienia ocen z biologii zgodnie z kryteriami:
• celujący = 28 – 30 
• bardzo dobry = 23 – 27
• dobry = 20 – 22

V.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na podstawie zdobytych punktów, które pozwolą wyłonić laureatów I, II, III miejsca – trzy najwyżej punktowane wyniki.
Ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej nastąpi w ciągu tygodnia od przeprowadzenia konkursu.
Podsumowanie konkursu będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Laureaci otrzymują oceny z biologii zgodnie z ustalonymi kryteriami uwzględnionymi w Regulaminie Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej lub pochwałę w przypadku, gdy uczestnik nie realizuje nauki z tego przedmiotu.

VI. Proponowana literatura:

 • https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
 • https://zpppn.pl/
 • https://www.ekoportal.gov.pl/dane-o-srodowisku/polskie-parki-narodowe
 • https://irme.pl/polecamy/kalendarz-ekologiczny/
 • https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DySswRid1

 

 

 

 

 

Skip to content