Pracownia gastronomiczna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu realizuje projekt nr RPDS.07.02.03-02-0001/18 pn. „Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie  7.2, Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.  Poddziałanie 3 – 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ.

Celem projektu jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej zawodowej i ogólnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej w Karpaczu. 

 Cele szczegółowe projektu:

 • dostosowanie warunków technicznych i wyposażenia do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy (poprzez utworzenie nowej pracowni gastronomicznej), 
 • dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy (poprzez zakup wyposażenia, które wspiera kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy wskazanymi w dokumencie pod nazwą „Analiza potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy”, w tym w zawodach szkolnych referencyjnych dla inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska: żywność wysokiej jakości), 
 • odpowiedź na potrzeby pracodawców, z którymi współpracuje ZSP w Karpaczu,
 •  rozwój infrastruktury w zakresie nauk cyfrowych (poprzez wyposażenie pracowni informatycznej), 
 • Projekt prowadzi do poprawy warunków kształcenia względem potrzeb osób niepełnosprawnych (jeden zestaw komputerowy będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Wymierne wartości dla wskaźnika produktu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. – 1 szt.,
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szt. – 1 szt.,
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – 220 osób.

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 97 osób
 • Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 63 osoby,

Zakres rzeczowy przedmiotu projektu – Dostosowanie pracowni gastronomicznej i informatycznej ZSP w Karpaczu do wymogów nowoczesnej edukacji i obejmuje:

 • wykonanie projektu technologii Pracowni gastronomicznej w ZSP w Karpaczu
 • opracowanie dokumentacji technicznej – działanie obejmuje opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu budowlanego,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – opracowanie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie,
 • prace adaptacyjno-budowlane – obejmuje instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylację mechaniczną, prace montażowo-budowlane, prace BHP.,
 • nadzór inwestorski,
 • zakup wyposażenia – zakup wyposażenia dla sześciu stanowisk dydaktycznych, zgodnie z wykazem sprzętu, który zawarto w załączniku – Projekt Technologiczny Pracowni Gastronomicznej.
 • zakup wyposażenia, tj. zestaw komputerowy (17 szt.), projektor (1 szt.), ploter tnąco-rysujący (1 szt.), drukarka 3D FFF (1 szt.),
 • promocja projektu.

Inwestorem, Beneficjentem przedmiotowej inwestycji jest Województwo Dolnośląskie.

Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
Okres realizacji inwestycji jest rok 2019.

Wartość nakładów całkowitych dla przedmiotowego projektu wynosi – 348 759,62 PLN.

Wydatki kwalifikowane wynoszą – 348 144,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 295 922,93 PLN.

Środki własne Województwa Dolnośląskiego –   52 221,69 PLN.

 

Stan przed modernizacją

Stan po modernizacji

Skip to content