Dla uczniów

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

PODRĘCZNIKI

Spis aktualnie obowiązujących podręczników.

Dla liceum

Dla technikum

PZO

Tutaj są zamieszczone Przedmiotowe Zasady Oceniania.

Przedmioty ogólnePrzedmioty zawodowe

DOKUMENTY SZKOLNE

Do pobrania

Ubezpieczenie OC


Gazetka "Z Naszej Szkoły"USPRAWIEDLIWIENIA

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów w przypadku opuszczenia przez ucznia 50% i więcej zajęć w danym miesiącu Szkoła zgłasza ten fakt do Urzędu Gminy na terenie której uczeń zamieszkuje.

I. Usprawiedliwienia w ciągu dnia, gdy uczeń po kilku lekcjach chce opuścić szkołę.

Rodzic ma obowiązek zawiadomić telefonicznie szkołę o fakcie, że uczeń wcześniej wyjdzie ze szkoły. Fakt ten odnotowuje zostaje odnotowany w sekretariacie na specjalnej liście zgłoszeń.
Uczeń zgłasza się do dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na którym uczeń już nie będzie z wpisem w zeszycie korespondencji o potrzebie wcześniejszego wyjścia.
Dyrektor, wychowawca lub nauczyciel sprawdza w sekretariacie, czy jest informacja od rodziców, potwierdzająca potrzebę zwolnienia swojego dziecka.
Dopiero w tym momencie dyrektor, wychowawca lub nauczyciel akceptują swoim podpisem ważność zwolnienia i wpisują ten fakt do dziennika.

II. Gdy uczeń nie przyjdzie do szkoły rodzice mają obowiązek powiadomić szkołę telefonicznie w pierwszym dniu nieobecności. Fakt ten zostanie odnotowany na liście zgłoszeń. Po powrocie do szkoły uczeń przedkłada usprawiedliwienie w zeszycie korespondencji i uzyskuje prawo do usprawiedliwienia.

III. Wizytę u lekarza należy poświadczyć pieczątką i datą w zeszycie korespondencji.
IV. Uczniów pełnoletnich obowiązuje również powyższa procedura, ponieważ uczęszczają do szkoły średniej dla młodzieży a nie dla dorosłych!

(obowiązująca od 29.09.2008r.)