Projekt termomodernizacji budynku szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu realizuje projekt nr RPDS.03.03.01-02-0076/16 pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowej.

Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. Cele szczegółowe projektu:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie województwa dolnośląskiego i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zmniejszenie emisji CO2, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 69,71 (tony ekwiwalentu CO2/rok),
  • poprawy jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10, całkowita redukcja CO2– 61,24%,
  • obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1 25,79 GJ/rok tj.- 61,24%, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynku 383 714,00 KWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 348 832,00 KWh/rok tj. – 54,82%.

Wymierne wartości dla zakresu rzeczowego:

  • powierzchnia użytkowa budynku poddanych termomodernizacji – 2 031,30 m2,
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.

Zakres rzeczowy przedmiotu projektu obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji technicznej – aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót, opracowanie Studium wykonalności,
  • realizacji robót budowlanych – prace termomodernizacyjne – okna i drzwi do renowacji, okna zewnętrzne do wymiany, docieplanie – stropodach, dach, ściany zewnętrzne,
  • nadzór inwestorski,
  • promocja projektu.

Inwestorem, Beneficjentem przedmiotowej inwestycji jest Województwo Dolnośląskie.
Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
Okres realizacji inwestycji jest rok 2017.

Wartość nakładów całkowitych dla przedmiotowego projektu wynosi – 813 788,16 PLN.

Wydatki kwalifikowane wynoszą – 813 788,16 PLN.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 691 719,93 PLN

Środki własne Województwa Dolnośląskiego – 122 068,23 PLN.

Stan przed modernizacją

Stan po modernizacji